北京高压科学研究中心
Center for High Pressure Science &Technology Advanced Research

Comprehensive High Pressure Synchrotron Research (HPSynR) Publications

2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013      

2018  

 

[119] F. Sun, H. Zheng, Y. Liu, E.D. Sandoval, C. Xu, C.Q. Jin, C.J. Sun, W.G. Yang, H.K. Mao, J.F. Mitchell, A.N. Kolmogorov, and D. Haskel, Electronic and structural response to pressure in the hyperkagome-lattice Na3Ir3O8, Phys. Rev. B 98, 085131, https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.085131 (2018)        


[118] T. Kolodziej, Y. Shvyd'ko, D. Shu, S. Kearney, S. Stoupin, W. Liu, T. Gog, D.A. Walko, J. Wang, A. Said, T. Roberts, K. Goetze, M. Baldini, W. Yang, T. Fister, V. Blank, S. Terentyev and K.-J. Kim, Hig Bragg reflectivity of diamond crystals exposed to multi-kWmm-2 X-ray beams, J. Synchrotron Rad., 25, 1022-1029 https://doi.org/10.1107/S1600577518007695 (2018)        


[117] Gang Liu, Jue Gong, Lingping Kong, Richard D. Schaller, Qingyang Hu, Zhenxian Liu, Shuai Yan, Wenge Yang, Constantinos C. Stoumpos, Mercouri G. Kanatzidis, Ho-kwang Mao, and Tao Xu, Isothermal pressure-derived metastable states in 2D hybrid perovskites showing enduring bandgap narrowing, Proc. Nat. Acad. Sci., https://doi.org/10.1073/pnas.1809167115 (2018)        


[116] Qian Zhang, Chen Chen, Nana Li, Quan Huang, Yu He, Xuqiang Liu, Bihan WAng, Dongzhou Zhang, Duck Young Kim, Yonggang Wang, Bo Xu, and Wenge Yang, Pressure Impact on the Crystal Structure, Optical, and Transport Properties in Layered Oxychalcogenides BiCuChO (Ch=S, Se), J. Phys. Chem. C, 122(28), pp 15929-15936, DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b04996 (2018)  


[115] Pei Wang, Yongang Wang, Jingyu Qu, Qiang Zhu, Wenge Yang, Jinlong Zhu,Liping Wang, Weiwei Zhang, Duanwei He and Yusheng Zhao, Pressure-induced structural and electronic transitions, metallization, and enhanced visible-light responsiveness in layered rhenium disulphide, Phys. Rev. B 97, 235202, https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.235202 (2018)  


[114] Zhenhual Chi, Xuliang Chen, Chao An, Liuxiang Yang, Jinggen Zhao, Zili Feng, Yonghui Zhou, Ying Zhou, Chuanchuan Gu, Bowen Zhang, Yifan Yuan, Curtis Kenney-Benson, Wenge Yang, Gang Wu, Xiangang Wan, Youguo Shi, Xiaoping Yang and Zharrong Yang , Pressure-induced superconductivity in MoP, npj Quantum Materials 3, Article number: 28, https://doi.org/10.1038/s41535-018-0102-7 (2018)  


[113] Yonggang Wang, Jianjun Ying, Zhengyang Zhou, Junliang Sun, Ting Wen, Yannan Zhou, Nana Li, Qian Zhang, Fei Han, Yuming Xiao, Paul Chow, Wenge Yang, Viktor V Struzhkin, Yusheng Zhao and Ho-kwang Mao, Emergent superconductivity in an iron-based honeycomb lattice initiated by pressure-driven spin-crossover, Nature Communications 9, Article number: 1914, https://doi.org/10.1038/s41467-018-04326-1 (2018)  


[112] R. Thiyagarajan, Xiaozhi Yan, V. Pazhanivelu, A. Paul Blessington Selvadural, R. Murugaraj, Wenge Yang, Doping effect of alkali metal elements on the structural stability and transport properties of ZnO at high pressures, Journal of Alloys and Compounds, Vol 751, 266-274, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.04.016 (2018)  


[111] Linji Zhang, Yang Ren, Xiuru Liu, Fei Han, Kenneth Evans-Lutterodt, Hongyan Wang, Yali He, Junlong Wang, Yong Zhao and Wenge Yang, Chain Breakage in the Supercooled Liquid - Liquid Transition and Re-entry of the λ-transition in Sulfur, Sci. Rep., 8, 4558, doi:10.1038/s41598-018-22775-y (2018)  


[110] D. Phelan, F. Han, A. Lopez-Bezanilla, M.J. Krogstad, Y. Gim, Y. Rong, J. Zhang, D. Parshall, H. Zheng, S.L. Cooper, M. Feygenson, Wenge Yang and Yu-Sheng Chen, Structural Properties of Barium Stannate, Journal of Solid State Chemistry, Vol. 262, 142-148, https://doi.org/10.1016/j.jssc.2018.01.019 (2018)  


[109] Fei Han, Di Wang, Yonggang Wang, Nana Li, Jin-Ke Bao, Bing Li, Antia S Botana, Yuming Xiao, Paul Chow and Duck Young Chung, Spin quenching assisted by a strongly anisotropic compression behavior in MnP, New J. Phys., 20, 023012, https://orcid.org/0000-0001-5973-3039 (2018)  


[108] Bing Li, Cheng Ji, Wenge Yang, Junyue Wang, Ke Yang, Ruqing Xu, Wenjun Liu, Zhonghou Cai, Jiuhua Chen and Ho-kwang Mao, Diamond anvil cell behavior up to 4 Mbar, Proc. Nat. Acad. Sci., 115(8), https://doi.org/10.1073/pnas.1721425115 (2018)  


[107] J.P. Sun, P. Shahi, H.X. Zhou, Y.L. Huang, K.Y. Chen, B.S. Wang, S.L. Ni, N.N. Li, K. Zhang, W.G. Yang, Y. Uwatoko, G. Xing, J. Sun, D.J. Singh, K. Jin, F. Zhou, G.M. Zhang, X.L. Dong, Z.X. Zhao and J.-G. Cheng, Reemergence of high-Tc superconductivity in the (Li1-xFex)OHFe1-ySe under high pressure, Nat. Commun., 9, 380, doi:10.1038/s41467-018-02843-7, (2018)  


[106] Zhenhua Chi, Xuliang Chen, Fei Yen, Feng Peng, Yonghui Zhou, Jinlong Zhu, Yijin Zhang, Xiaodi Liu, Chuanlong Lin, Shengqi Chu, Yanchun Li, Jinggeng Zhao, Tomoko Kagayama, Yanming Ma, and Zhaorong Yang, Superconductivity in Pristine 2Ha-MoS2 at Ultrahigh Pressure, Phys. Rev. Lett. 120, 037002, DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.037002, (2018)  


2017  

 

[105] Yanzhi Bai, Nana Li, Cuiying Pei, Zhipeng Yan, Wentao Li, Dongqing Wei, High-pressure transformations of ortho-xylene probed by combined infrared and Raman spectroscopies, Solid State Communications 269, 96-101, https://doi.org/10.1016/j.ssc.2017.09.022, (2017)  


[104] Hu Tang, Xiaohong Yuan, Pengfei Yu, ingyang Hu, Mingzhi Wang, Yansun Yao, Lailei Wu, Qin Zou, Yujiao Ke, Yucheng Zhao, Lei Wang, Xiaopu Li, Wenge Yang, Huiyang Gou, Ho-kwang Mao, Wendy L. Mao, Revealing the formation mechanism of ultrahard nanotwinned diamond from onion carbon, Carbon 129, 159-167, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2017.12.027, (2017)  


[103] Yufeng Li, Yonghui Zhou, Zhaopeng Guo, Fei Han, Xuliang Chen, Penchao Lu, Xuefei WAng, Chao An, Ying Zhou, Jie Xing, Guan Du, Xiyu Zhu, Huan Yang, Jian Sun, Zhaorong Yang, Wenge Yang, Ho-Kwang Mao, Yuheng Zhang and Hai-Hu Wen, Concurrence of superconductivity and structure transition in Weyl semimetal TaP under pressure, npj Quantum Materials 2, 66, doi:10.1038/s41535-017-0066-z, (2017)  


[102] A.E. Gleason, C.A. Bolme, H.J. Lee, B. Nagler, E. Galtier, R.G. Kraus, R. Sandberg, W. Yang, F. Langenhorst and W.L. Mao, Time-resolved diffraction of shock-released SiO2 and diaplectic glass formation, Nat. Commun. 8, 1481, doi:10.1038/s41467-017-01791-y (2017)  


[101] Jianguo Wen, Zhidan Zeng, Liuxiang Yang, Qiaoshi Zeng, Hongbo Lou, Hongwei Sheng, Dean J. Miller, Wenge Yang and Ho-kwang Mao, TEM Study of Amorphous Carbon with Fully sp3-Bonded Structure, Microsc. Microanal. 23 (Suppl 1), https://doi.org/10.1017/S1431927617012004  (2017)  


[100] Bouchaib Manoun, Y Tamraoui, I Saadoune, P Lazor, W Yang and J Alami, Crystal structure and high temperature Raman spectroscopy of Sr2ZnTeO6 double perovskite, Mater. Res. Express 4 105018, https://doi.org/10.1088/2053-1591/aa8d87  (2017)  


[99] Qian Li, Yonggang Wang, Weicheng Pan, Wenge Yang, Bo Zou, Jiang Tang and Zewei Quan, High-Pressure Band-Gap Engineering in Lead-Free Cs2AgBiBr6 Double Perovskite, Angew. Chem. Int. Ed., 56, 15969, DOI: 10.1002/ange.201708684  (2017)  


[98] L.S.I. Veiga, M. Etter, K. Glazyrin, F. Sun, C.A. Escanhoela, Jr., G. Fabbris, J.R.L. Mardegan, P.S. Malavi, Y. Deng, P.P. Stavropoulos, H.-Y. Kee, W.G. Yang, M. van Veenendaal, J.S. Schilling, T. Takayama, H. Takagi, and D. Haskel, Pressure tuning of bond-directional exchange interactions and magnetic frustration in the hyperhoneycomb iridate β−Li2IrO3, Phys. Rev. B 96, 140402(R), https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.140402  (2017)  


[97] Cheng Zhang, Jianping Sun, Fengliang Liu, Awadhesh Narayan, Nana Li, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Jianhong Dai, Youwen Long, Yoshiya Uwatoko, Jian Shen, Stefano Sanvito, Wenge Yang, Jinguang Cheng, and Faxian Xiu, Evidence for pressure-induced node-pair annihilation in Cd3As2, Phys. Rev. B 96, 155205, https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.155205  (2017)  


[96] J L Wang, S J Zhang, Y Liu, C Q Jin, N N Li, L J Zhang, Q J Liu, R Shen, Z He and X R Liu, Pressure-induced metallization in Mg2Si, J. Phys. D: Appl. Phys., 50, 235304, (6pp), https://doi.org/10.1088/1361-6463/aa6e34  (2017)  


[95] Yufei Gao, Yingju Wu, Quan Huang, Mengdong Ma, Yilong Pan, Superhard sp2-sp3 hybridized BC2N: A 3D crystal with 1D and 2D alternate metallicity, J. Appl. Phys., 121, 225103 http://dx.doi.org/10.1063/1.4984760  (2017)  


[94] Kai Zhang, Yang Li, Quan Huang, Bihan Wang, Xuerong Zheng, Yang Ren, and Wenge Yang, Ultrastable Amorphous Sb2Se3 Film, J. Phys. Chem. B, 121 (34), pp 8188-8194 DOI: 10.1021/acs.jpcb.7b03408  (2017)  


[93] F. Han, J. Xu, A.S. Botana, Z.L. Xiao, Y.L. Wang, W.G. Yang, D.Y. Chung, M.G. Kanatzidis, M.R Norman, G.W. Crabtree, and W.K. Kwok, Separation of electron and hole dynamics in the semimetal LaSb, Phys. Rev. B, 96, 125112 https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.125112  (2017)  


[92] Ho-kwang Mao, Qingyang Hu, Liuxiang Yang, Jin Liu, Duck Young Kim, Yue Meng, Li Zhang, Vitali B. Prakapenda, Wenge Yang and Wendy L Mao, When water meets iron at Earth's core-mantle boundary,, Natonal Science Review,nwx109, https://doi.org/10.1093/nsr/nwx109  (2017)  


[91] Jun Zhang, Fengliang Liu, Tianping Ying, Nana Li, Yang Xu, Lanpo He, Xiaochen Hong, Yunjie Yu, Mingxiang Wang, Jian Shen, Wenge Yang and Shiyan Li, Observation of two superconducting domes under pressure in tetragonal FeS,, npj Quantum Materials,2, 49, doi:10.1038/s41535-017-0050-7  (2017)  


[90] Cong Xu, Weiji Xiao, Tongchao Liu, Fei Sun, Jianxin Zheng, Shang Peng, Xuqiang Liu, Feng Pan, Wenge Yang and Ho-kwang Mao, Pressure-induced abnormal insulating state in triangular layered cobaltite LixCoO2 (x = 0.9) , J. Mater. Chem. A,Advance Article, DOI: 10.1039/C7TA06084J  (2017)  


[89] Xujie Lü, Wenge Yang, Quanxi Jia and Hongwu Xu, Pressure-induced dramatic changes in organic–inorganic halide perovskites , Chem. Sci.,Advance Article, DOI: 10.1039/C7SC01845B  (2017)  


[88] S. Arumugam, U. Devarajan, S. Esakki Muthu, Sanjay Singh, R. Thiyagarajan, M. Manivel Raja, N.V. Rama Rao and Alok Banerjee, Structural, transport, magnetic, magnetocaloric properties and critical analysis of Ni-Co-Mn-Ga Heusler alloys, Journal of Magnetism and Magnetic Materials,442, 460-467, https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2017.07.016  (2017)  


[87] Cong Xu, Weiji Xiao, Tongchao Liu, Fei Sun, Jiaxin Zheng, Shang Peng, Xuqiang Liu, Feng Pan, Wenge Yang and Ho-kwang Mao, Pressure-induced abnormal insulating state in triangular layered cobaltite LixCoO2 (x = 0.9), J. Mater. Chem. A,Advance Article, 10.1039/C7TA06084J (2017)  


[86] Jun Zhang, Fengliang Liu, Tianping Ying, Nana Li, Yang Xu, Lanpo He, Xiaochen Hong, Yunjie Yu, Mingxiang Wang, Jian Shen, Wenge Yang and Shiyan Li, Observation of two superconducting domes under pressure in tetragonal FeS, npj Quantum Materials, 2, 49, doi:10.1038/s41535-017-0050-7 (2017)  


[85] Xiaozhi Yan, Xiangting Ren, Guangai Sun, Dong Li, Xin Li, Duanwei He, and Wenge Yang, Kinetics of a first-order crystalline-amorphous transformation in zirconium tungstate,Phys. Rev. B, 95, 224205, https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.224205 (2017)  


[84] Zhidan Zeng, Liuxiang Yang, Qiaoshi Zeng, Hongbo Lou, Hongwei Sheng, Jianguo Wen, Dean J. Miller, Yue Meng, Wenge Yang, Wendy L. Mao and Ho-kwang Mao, Synthesis of quenchable amorphous diamond,Nat. Commun., 8, 322, doi:10.1038/s41467-017-00395-w (2017)  


[83] Fei Sun, Cong Xu, Shuang Yu, Bi-Juan Chen, Guo-Qiang Zhao, Zheng Deng, Wenge Yang and Chang-Qing Jin, Synchrotron X-Ray Diffraction Studies on the New Generation Ferromagnetic Semiconductor Li(Zn,Mn)As under High Pressure,Chinese Phys. Lett., 34, 067501, https://doi.org/10.1088/0256-307X/34/6/067501 (2017)  


[82] R. Thiyagarajan, S. Arumugam, P. Sivaprakash, M. Kannan, C. Sravanan, and Wenge Yang, Hydrostatic pressure effect on the spin reorientation transition of ferromagnetic Sm0.7-xLaxSr0.3MnO3(x=0, 0.1) polycrystals,Journal of Applied Physics, 121, 215902, doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.4984201 (2017)  


[81] Yongsheng Zhao, Nana Li, Cong Xu, Yan Li, Hongyu Zhu, Pinwen Zhu, Xin Wang, and Wenge Yang, Abnormal Pressure-Induced Photoluminescence Enhancement and Phase Decomposition in Pyrochlore La2Sn2O7, Adv. Mater. 1701513, https://doi.org/10.2002/adma.201701513 (2017)  


[80] Yuejian Wang, Wenge Yang, Gifu Zou, Ji Wu, Jeffery L Coffer, Stanislav V Sinogeikin, and Jianzhong Zhang, Anomaous Surface Doping Effect in Semiconductor Nanowires, J. Phys. Chem, C, 121(21), pp 11824-11830 (2017)  


[79] Feng Ke, Haini Dong, Yabin Chen, Jianbo Zhang, Cailong Liu, Junkai Zhang, Yuan Gan, Yonghao Han, Zhiqiang Chen, Chunxiao Gao, Jinsheng Wen, Wenge Yang, Xiao-jia Chen, Viktor V Struzhkin, Ho-Kwang Mao, and Bin Chen, Decompression-Driven Superconductivity Enhancement in In2Se3, Adv. Mater. 1701983, https://doi.org/10.1002/adma.201701983 (2017)  


[78] Yanzhi Bai, Zhenhai Yu, R. Liu, Nana Li, S. Yan, K. Yang, B.B. Liu, D. Q. Wei, and Lin Wang, Pressure-induced crystallization and phase transformation of paraxylene, Sci Rep.7, 5321, doi:10.1038/s41598-017-05639-9 (2017)  


[77] Wenge Yang, Duck Young Kim, Liuxiang Yang, Nana Li, Lingyun Tang, Khalil Amine, and Ho-Kwang Mao, Oxygen-rich lithium oxide phases formed at high pressure for potential lithium-air battery electrode, Adv. Sci,, 1600453, DOI: 10.1002/advs.201600453 (2017)  


[76] Mahmoud Abdel-Hafiez, Dinesh Kumar, Raman Thiyagarajan, Qian Zhang, Ross T. Howie, K. Sethupathi, O. Volkova, A. Vasiliev, Wenge Yang, Ho-Kwang Mao, and M.S. Ramachandra Rao, High-pressure behavior of superconducting boron-doped diamond, Phys. Rev. B 95, 174519, (2017)  


[75] Y. Liu, Y. J. Long, L. X. Zhao, S. M. Nie, S. J. Zhang, Y. X. Weng, M. L. Jin, W. M. Li, Q. Q. Liu, Y. W. Long, R. C. Yu, C. Z. Gu, F. Sun, W. G. Yang, H. K. Mao, X. L. Feng, Q. Li, W. T. Zheng, H. M. Weng, X. Dai, Z. Fang, G. F. Chen, Superconductivity in HfTe5 across weak to strong topological insulator transition induced via pressures, Sci. Rep. 7, 44367, doi: 10.1038/srep44367 (2017)


[74] Cheng Ji, Alexander F. Goncharov, Vivekanand Shukla, Naresh K. Jena, Dmitry Popov, Bing Li, Junyue Wang, Yue Meng, Vitali B. Prakapenka, Jesse S. Smith, Rajeev Ahuja, Wenge Yang, and Ho-kwang Mao, Stability of Ar(H2)2 to 358 GPa, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. Early Edition, doi: 10.1073/pnas.1700049114 (2017)


[73] Linji Zhang, Junlong Wang, Fei Tang, HongWang Yang, Xiuru Liu, Yong Zhao and Wenge Yang, Pressure-induced polyamorphism in Nd60Fe30Al10 and Ce70Al10Cu20 metallic glasses by highenergy X-ray diffraction and electrical resistance measurements, High Pressure Research, 37:1, 11-17; doi: 10.1080/08957959.2016.1269898 (2017)


[72] Ganghua Zhang, Fengliang Liu, Tingting Gu, Yongsheng Zhao, Nana Li, Wenge Yang, and Shouhua Feng, Enhanced Ferroelectric and Visible-Light Photoelectric Properties in Multiferroic KBiFe2O5 via Pressure-Induced Phase Transition, Adv. Electron. Mater. 3:3, 1600498; doi: 10.1002/aelm.201600498 (2017)


[71] Cun Yu, Jun Lin, Ping Huai, Yongliang Guo, Xuezhi Ke, Xiaohe Yu, Ke Yang, Nana Li, Wenge Yang, Baoxing Sun, Ruobing Xie and Hongjie Xu, Structural Phase Transition of ThC Under High Pressure, Sci. Rep. 7:96, doi:10.1038/s41598-017-00226-4 (2017)


[70] F. Sun, G. Q. Zhao, C. A. Escanhoela, Jr., B. J. Chen, R. H. Kou, Y. G. Wang, Y. M. Xiao, P. Chow, H. K. Mao, D. Haskel, W. G. Yang, and C. Q. Jin, Hole doping and pressure effects on the II-II-V-based diluted magnetic semiconductor (Ba1−xKx)(Zn1−yMny)2As2, Phys. Rev. B 95, 094412; doi: 10.1103/PhysRevB.95.094412 (2017)


[69] L. Zhang, F. Sun, X. Hong, J. Wang, G. Liu, L. Kong, H. Yang, X. Liu, Y. Zhao and W. Yang, Pressure-induced polyamorphism by quantitative structure factor and pair distribution function analysis in two Ce-based metallic glasses, J. Alloys Compd. 695, 1180-1184 (2017)


[68] M. L. JIn, F. Sun, L. Y. Xing, S. J. Zhang, S. J. Zhang, S. M. Feng, P. P. Kong, W. M. Li, X. C. Wang, J. L. Zhu, Y. W. Long, H. Y. Bai, C. Z. Gu, C. Yu, W. G. Uamg. G. Y. Shen, Y. S. Zhao, H. K. Mao and C. Q. Jin, Superconductivity bordering rashba type topological transition, Sci. Rep. 7, 39699 (2017)


2016

[67] C. Yu, Y. Ren, L. Cui, Z. Ma, and W. Yang, Anomalous expansion of Nb nanowires in a NiTi matrix under high pressure, Appl. Phys. Lett. 109,161903 (2016).


[66] X. Yan, H. Dong, G. Sun, X. Ren, D. He, and W. Yang, Strength coupling in mixed phases under high pressure, Phys. Rev. B 94, 144104 (2016).


[65] X. Duan, F. Yang, E. Antono, W. Yang, P. Pianetta, S. Ermon, A. Mehta, and Y. Liu, Unsupervised data mining in nanoscale X-ray spectro-microscopic study of NdFeB magnet, Sci. Rep. 6,34406 (2016).


[64] Yonghui Zhou, Peng chao Lu, Yongping Du, XiangdeZhu, Ganghua Zhang, Ranran Zhang, Dexi Shao, Xuliang Chen, Xuefei Wang, Mingliang Tian, Jian Sun, Xiangang Wan, Zhaorong Yang, Wenge Yang, Yuheng Zhang & Dingyu Xing, Pressure-Induced New Topological Weyl Semimetal Phase in TaAs, Phys. Rev. Lett. 117, 146402 (2016).


[63] Y. Wang, L. Bai, T. Wen, L. Yang, H. Gou, Y. Xiao, P. Chow, M. Pravica, W. Yang, and Y. Zhao, Giant pressure-driven lattice collapse coupled with intermetallic bonding and spin-state transition in manganese chalcogenides, Angew. Chem.Int. Ed. 55, 10350–10353 (2016).


[62] H. Zheng, L. Wang, K. Li, Y.Yang, Y. Wang, J. Wu, X. Dong, C. -H. Wang, C. A. Tulk, J. J. Molaison, I. N. Ivanov, M. Feygenson, W. Yang, M. Guthrie, Y. Zhao, H. K. Mao, and C. Jin, Pressure induced polymerization of acetylide anions in CaC2 and 107 folds enhancement of electrical conductivity, Chem. Sci. DOI:10.1039/C6SC02830F(2016).


[61] H. Zheng, K. Li, G. Cody, C. A. Tulk, X. Dong, G. Gao, J.J. Molaison, Z. Liu, M. Feygenson, W.Yang, I. N. Ivanov, L. Basile, J.-C. Idrobo, M. Guthrie, and H. K. Mao, Polymerization of acetonitrile via hydrogen transfer reaction from CH3 to CN under extreme condition, Angew. Chem. Int. Ed. 55,1–6 (2016).


[60] Lingping Kong, Gang Liu, Jue Gong, Qingyang Hu, Richard D. Schaller, Przemyslaw Dera, Dongzhou Zhang, Zhenxian Liu, Wenge Yang, Kai Zhu Yuzhao Tang, Chuanyi Wang, Su-Huai Wei, Tao Xu, and Ho-kwang Mao,Simultaneous band-gap narrowing and carrier-lifetime prolongation of organic–inorganic trihalide perovskites, PNAS, 113, 8910-8915 (2016).


[59] Yonghui Zhou, Xuliang Chen, Nana Li, Ranran Zhang, Xuefei Wang, Chao An, Ying Zhou, Xingchen Pan, Fengqi Song, Baigeng Wang, Wenge Yang, Zhaorong Yang, and Yuheng Zhang, Pressure-induced Td to 1T' structural phase transition in WTe2, AIP Adv. 6, 075008 (2016).


[58] Xujie Lü, Yonggang Wang, Constantinos C. Stoumpos, Qingyang Hu, Xiaofeng Guo, Haijie Chen, Liuxiang Yang, Jesse S. Smith, Wenge Yang, Yusheng Zhao, Hongwu Xu, Mercouri G. Kanatzidis, and Quanxi Jia, Enhanced structural stability and photo responsiveness of CH3NH3SnI3 perovskite via pressure-induced amorphization and recrystallization, Adv. Mater. 28, 8663-8668 (2016).


[57] Yonggang Wang, JinlongZhu,Wenge Yang, Ting Wen, Michael Pravica, Zhenxian Liu, Mingqiang Hou, YingweiFei, Lei Kang, Zheshuai Lin, Changqing Jin & Yusheng Zhao, Reversible switching between pressure-induced amorphization and thermal-driven recrystallization in VO2(B) nanosheets, Nat. Commun. 7, 12214 (2016).


[56] Nana Li, Bouchaib Manoun, Lingyun Tang, Feng Ke, Fengliang Liu, Haini Dong, Peter Lazor,and Wenge Yang, Pressure-induced structural and electronic transition in Sr2ZnWO6 double erovskite,Inorg. Chem. 55, 6770(2016).


[55] Jinlong Zhu,Yonggang Wang, Shuai Li, John W. Howard, Jörg Neuefeind, Yang Ren, Hui Wang, Chengdu Liang, Wenge Yang, Ruqiang Zou, Changqing Jin, and Yusheng Zhao, Sodium Ion transport mechanisms in antiperovskite electrolytes Na3OBr and Na4OI2: An in situ neutron diffraction study, Inorg. Chem. 55, 5993-5998(2016).


[54] Q. Hu, D. Kim, W. Yang, L. Yang, Y. Meng, L.Zhang and H.K. Mao, FeO2 and FeOOH under deep lower-mantle conditions and Earth’s oxygen-hydrogen cycles, Nature 534, 241 (2016).


[53] F. Sun, N. N. Li, B. J. Chen, Y. T. Jia, L. J. Zhang, W. M. Li, G. Q. Zhao, L. Y.Xing, G. Fabbris, Y. G. Wang, Z. Deng, Y. J. Uemura, H. K. Mao, D. Haskel, W.G. Yang and C. Q. Jin, Pressure effect on the magnetism of the diluted magnetic semiconductor (Ba1−xKx)(Zn1−yMny)2As2 with independent spin and charge doping, Phys. Rev. B93, 224403 (2016).


[52] Yongsheng Zhao, Wenge Yang, Nana Li, YanLi, Ruilian Tang, Hui Li, Hongyu Zhu, Pinwen Zhu, and Xin Wang, Pressure-enhanced Insulating state and trigonal distortion relaxation in geometrically frustrated pyrochlore Eu2Sn2O7, J. Phys. Chem. C 120, 9434-9442 (2016).


[51] XiaozhiYan, Haini Dong, Yanchun Li, Chuanlong Lin, Changyong Park, Duanwei He and Wenge Yang, Phase transition induced strain in ZnO under high pressure, Sci. Rep. 6, 24958(2016).


[50] Ho-Kwang Mao, Bin Chen, Jiuhua Chen, Kuo Li, Jung-Fu Lin, Wenge Yang, Haiyan Zheng, Recent advances in high-pressure science and technology, Matter and Radiation at Extremes 1, 59-75(2016).


[49] Fei Tang, LinJi Zhang, FengLiang Liu, Fei Sun, Wenge Yang, Junlong Wang, Xiuru Liu, and Ru Shen, Pressure-induced solidifications of liquid sulfur below and above l-transition, Chin. Phys. B 25, 046102 (2016).


[48] Yonghui Zhou, Juefei Wu, Wei Ning, Nana Li, Yongping Du, Xuliang Chen, Ranran Zhang, Zhenhua Chi, Xuefei Wang, Xiangde Zhu, Pengchao Lu, Cheng Ji, Xiangang Wan, Zhaorong Yang, Jian Sun, Wenge Yang, Mingliang Tian, Yuheng Zhang, and Ho-kwang Mao, Pressure-induced superconductivity in a three-dimensional topological material ZrTe5, PNAS DOI10.1073/PNAS.1601262113(2016).


[47] Yonggang Wang; Ting Wen, C. Park, C. Kenney-Benson, M. Pravica, W. Yang,and Y. Zhao, Robust high pressure stability and negative thermal expansion in sodium-rich antiperovskites Na3OBr and Na4OI2, J. Appl. Phys.119,025901 (2016).


[46] Zeng, Qiaoshi; Yu Lin, Yijin Liu, Z. Zeng, C.Y. Shi, Bo Zhang, Hongbo Lou, S. V. Sinogeikin, Y. Kono, C. Kenney-Benson, C.Park, W. Yang, W. Wang, H. Sheng, Ho-kwang Mao, and Wendy L. Mao, General 2.5 power law of metallic glasses, PNAS 113, 1714-1718 (2016).


2015

[45] Chengzhi Luo, Xiang Qi, Chunxu Pan and Wenge Yang, Diamond synthesis from carbon nano fibers at low temperature and low pressure, Sci. Rep. 5, 13879 (2015).


[44] Jianbo Zhang, Viktor V Struzhkin, Wenge Yang, Ho-Kwang Mao, Haiqing Lin, Yongchang Ma, Nanlin Wang and Xiaojia Chen, Effects of pressure and distortion onsuperconductivity in Ti2Ba2CaCu2O8+d, J. Phys.: Condens. Matter 27, 445701 (2015)


[43] Jinlong Zhu, Liuxiang Yang, Hsiu-Wen Wang, Jianzhong Zhang, Wenge Yang, Xinguo Hong, Changqing Jin and Yusheng Zhao, Local structural distortion and electrical transport properties of Bi(Ni1/2Ti1/2)O3 perovskite under high pressure, Sci. Rep. 5, 18229 (2015).


[42] Kuo Li, Haiyan Zheng, Takanori Hattori, Asami Sano-Furukawa, Christopher A. Tulk, Jamie Molaison, Mikhail Feygenson, Ilia N. Ivanov, Wenge Yang, and Ho-kwang Mao, Synthesis, structure, and pressure-induced polymerization of Li3Fe(CN)6 accompanied with enhanced conductivity, Inorg. Chem. 54, 11276-11282 (2015).


[41] Kuo Li, Haiyan Zeng, Lijuan Wang, Christopher A. Tulk, Jamie J. Molaison, Mikhail Feygenson, Wenge Yang, Malcolm Guthrie, and Ho-kwang Mao, K3Fe(CN) 6 under external pressure: Dimerization of CN– coupled with electron transfer to Fe(III) J. Phys. Chem. C 119, 22351-22356(2015).


[40] J. Y. Yang, C. Terakura, M. Medarde, J. S. White, D. Sheptyakov, X. Z. Yan, N. N. Li, W. G. Yang, H. L. Xia, J. H. Dai, Y. Y. Yin, Y. Y. Jiao, J. G. Cheng, Y. L. Bu, Q. F. Zhang, X. D. Li, C. Q. Jin, Y. Taguchi, Y. Tokura, and Y. W. Long. Pressure-induced spin reorientation and transition in SrCoO3, Phys. Rev. B 92, 195147 (2015).


[39] Huang, Xiaojing, Wenge Yang, Ross Harder, Yugang Sun, Ming Lu, Yong S. Chu, Ian K. Robinson, and Ho-kwang Mao. Deformation twinning of a silver nanocrystal under high pressure, Nano Lett. 15, 7644–7649. (2015).


[38] Jun Zhang, Fengliang Liu, Jinkui Dong, Yang Xu, Nana Li, Wenge Yang, Shiyan Li, Structural and transport properties of the Weyl semimetal NbAs at high pressure, Chin. Phys. Lett.32, 097102(2015).


[37] Yonggang Wang, Xujie Lü, Wenge Yang, TingWen, Liuxiang Yang, Xiangting Ren, Lin Wang, Zheshuai Lin, and Yusheng Zhao, Pressure-induced phase transformation, reversible amorphization and anomalous visible light responsein organolead bromide perovskite,J. Am. Chem. Soc. 137, 11144 (2015).


[36] S. E. Gleason, C. A. Bolme, H. J. Lee, B. Nagler, E.Galtier, D. Milathianaki, J. Hawreliak, R.G. Kraus, J. Eggert, D. E. Fratanduono, G. W. Collins, R. Sandberg, W. Yang and W. L. Mao, Ultrafast visualization of crystallization and grain growth in shock-compressed SiO2, Nat. Commun. 6, 8191 (2015).


[35] Lingping Kong, Gang Liu, Wenge Yang and Wenwu Cao, An insight into the origin of low-symmetry bridging phase and enhanced functionality in systems containing competing phases, Appl. Phys.Lett. 107, 042901 (2015).


[34] Lingping Kong, Gang Liu, Shujun Zhang, and Wenge Yang, Origin of the enhanced piezoelectric thermal stability in BiScO3-PbTiO3 single crystals, Appl. Phys. Lett. 106, 232901 (2015).


[33] Yonggang Wang, Ting Wen, Lingyun Tang, Liuxiang Yang, Wenge Yang, and Yusheng Zhao. Impact of hydrostatic pressure on the crystal structure and photoluminescence properties of Mn4+-Doped BaTiF6 red phosphor, Dalton. 44 , 7578-7585 (2015).


[32] Wenli Bi, Jiyong Zhao, Jung-Fu Lin, Quanjie Jia, Michael Y. Hu, Changqing Jin, Richard Ferry, Wenge Yang, Viktor Struzhkin, E. Ercan Alp, Nuclear resonant inelastic X-ray scattering at high pressure and low temperature, J. Synchrotron Rad. 22, 760-765 (2015).


[31] Xiaozhi Yan, Dayong Tan, Xiangting Ren, Wenge Yang, Duanwei He, and Ho-Kwang Mao, Anomalous compression behavior of germanium during phase transformation, Appl. Phys. Lett.106, 171902 (2015).


[30] Q. Y. Hu, J. F.Shu, A. Cadien, Y. Meng, W. G. Yang, H. W. Sheng, and H. K. Mao, Polymorphic phasetransition mechanism of compressed coesite, Nat. Commun. 6, 6630 (2015).


[29] Dengyun Zhai, Kah Chun Lau, Hsien-Hau Wang, Jianguo Wen, Dean J. Miller, Jun Lu, Feiyu Kang, Baohua Li, Wenge Yang, Jing Gao, Ernesto Indacochea, Larry A. Curtiss, and Khalil Amine, Interfacial effects on lithium superoxide disproportionation in Li-O2 batteries, Nano Lett. 15,1041 (2015).


[28] Rozaliya I. Barabash,Oleg M. Barabash, DmitryPopov, Guoyin Shen, Changyong Park and Wenge Yang, Multiscale twin hierarchy in NiMnGa shape memory alloyswith Fe and Cu

Acta Mater. 87, 344–349(2015).


[27] Nie, Zhihua, Y. Wang, S. Shang, Q. Zeng, Y. Ren, D.Liu, W. Yang, Y. Wang, and Z-K. Liu. Strain-induceddimensionality crossover of precursor modulations in Ni2MnGa, Appl. Phys. Lett. 106, 021910 (2015).


2014

[26] Wenge Yang, High-pressure studies with microdiffraction. Strain and dislocation gradients from diffraction, Chapter 13: pp.438-450. ISBN: 978-1-908979-62-9 (hardcover) Editors: R. Barabash, G. Ice. doi:10.1142/9781908979636_0013 (2014).


[25] P. P. Kong, F. Sun, L. Y. Xing, J. Zhu, S. J. Zhang, W. M. Li, Q. Q. Liu, X. C. Wang, S. M. Feng, X. H. Yu, J. L. Zhu, R. C.Yu, W. G. Yang, G. Y. Shen, Y. S. Zhao, R. Ahuja, H. K. Mao & C. Q. Jin, Superconductivity in strong spin orbital coupling compound Sb2Se3, Sci. Rep. 4, 6679 (2014).


[24] M. L. Qi, B. X. Bie, F. P. Zhao, C. M. Hu, D. Fan, X. X. Ran, X. H. Xiao, W. G. Yang, P. Li, and S. N. Luo, A metallography and x-ray tomography study of spall damage in ultrapure Al, AIP Adv. 4, 077118 (2014).


[23] S. Wang, X. Yu, J. Zhang, Y. Zhang, L. Wang, K. Leinenweber, H. Xu, D. Popov,C. Park, W. Yang, D. He, and Y. Zhao, Crystal structures, elastic properties, and hardness of high-pressure synthesized CrB2 and CrB4, J. Superhard Mater. 36, 279–287 (2014).


[22] Xiaozhi Yan, Xiangting Ren, Duanwei He, Bin Chen, and Wenge Yang, Mechanical behaviors and phase transition of Ho2O3 nanocrystals under high pressure, J. Appl. Phys. 116, 033507 (2014).


[21] Feng Ke, CailongLiu,Yang Gao,Junkai Zhang, Dayong Tan, Yonghao Han, Yanzhang Ma, Jinfu Shu,Wenge Yang, Bin Chen, Ho-Kwang Mao, Xiao-Jia Chen, and Chunxiao Gao, Interlayer-glide-driven isosymmetric phase transition in compressed In2Se3, J. Appl. Phys.104, 212102 (2014).


[20] L. Zhang, Y. Meng, W. Yang, L. Wang, W. L. Mao, Q.Zeng, J. S. Jeong, A. J. Wagner, K. A. Mkhoyn, W. Liu, Q. Xu and H. K. Mao, Disproportionation of (Mg, Fe) SiO3 perovskite in Earth’s deep lower mantle, Science 344, 877(2014).


[19] Lei Liu, Yoshio Kono, Curtis Kenney-Benson, Wenge Yang, Yan Bi, and Guoyin Shen, Chain breakage in liquid sulfur at high pressures and high temperatures, Phys. Rev. B 89, 174201(2014).


[18] Qiaoshi Zeng, Yoshio Kono, Yu Lin, Zhidan Zeng, Junyue Wang, Stanislav V. Sinogeikin, Changyong Park, Yue Meng, Wenge Yang, Ho-Kwang Mao, and Wendy L. Mao, Universal fractional noncubic power-law for density ofmetallic glasses, Phys. Rev. Lett. 112, 185502 (2014).


[17] W. Yang, F.J. Jia, L.Y. Tang, L.J. Li, Z.A. Xu, X.J.Chen, Structural features controllingsuperconductivity in compressed BaFe2As2, J. Appl. Phys. 115, 083915 (2014).


[16] Y. Liu, J. Wang, M. Azuma, W. Mao, W. Yang, Five-Dimonesional visualization of phase transition in BiNiO3 under high pressure, Appl. Phys. Lett. 104, 043108 (2014).


[15] V. Stagno, M. Mandal, W. Yang, C. Ji, Y. Fei, H. K. Mao and K. Landskron, Synthesis of mesostructed stishovite from FDU-12/carbon composite, Microporous Mesoporous Mater.187, 145-149 (2014).


[14] Xujie Lü, Wenge Yang, Zewei Quan,Tianquan Lin, Ligang Bai, Lin Wang, Fuqiang Huang, Yusheng Zhao, Enhanced electron transport in Nb-doped TiO2 nanoparticles via pressure-induced phase transitions, J. Am. Chem. Soc. 136, 419-426 (2014).


2013

[13] Q. Liang, Y. F. Meng, C. S. Yan, S. Krasnicki, J. Lai, K. Hemawan, H. Shu, D. Popov, T. Yu, W. Yang, H. K. Mao, and R. J. Hemley, Developments in synthesis, characterization, and application of large, high- quality CVD single crystaldiamond, J. Superhard Mater. 35, 195-213 (2013).


[12] T. L. Kao, Y. Shi, J. Wang, W. L. Mao, Y. Liu and W.Yangm, Nanoscale elemental sensitivity of Nd2Fe14 Busing absorption correlation tomography, Microsc. Res. Tech. 76, 1112 (2013).


[11] Kuo Li, Haiyang Zheng, Ilia N. Ivanov, Malcolm Guthrie, Yuming Xiao, Wenge Yang, Christopher A. Tulk, Yusheng Zhao, Ho-kwang Mao, K3Fe(CN)6: Pressure induced polymerization and enhanced conductivity, J. Phys. Chem. C 117, 24174-24180 (2013).


[10] J. G. Cheng, K.E. Kweon, J. S. Zhou, J. A. Alonso, P. P. Kong, Y. Liu, C. Q. Jin, J. Wu, J. F. Lin, S.A. Larregola, W. Yang, G. Shen, A. H. MacDonald, A. Manthiram, G. S. Hwang,J. B. Goodenough, Anomalous perovkite PbRuO3 stabilized under high pressure, PNAS 110, 20003-20007 (2013).


[9] B. Manoun, Y. Tamraoui, P. Lazor and W. Yang, Phase transitons in heated Sr2MgTeO6 double perovskiteoxide probed by x-ray diffraction and Raman spectroscopy, Appl. Phys.Lett. 103, 61908 (2013).


[8] Y. Lin, Q.S. Zeng, W. Yang and W. L. Mao, Pressure-induced densification in GeO3 glass: A transmission x-ray microscopy study, Appl. Phys. Lett. 103, 261909(2013).


[7] Shi, C.Y., L. Zhang, W. Yang, Y. Liu, J. Wang, Y.Meng, J. Andrew, and W. Mao, Formation of an interconnected network of iron melt at Earth’s lower mantle conditions, Nat. Geosci. 6, 971–975 (2013).


[6] Xujie Lü, X.,Q. Hu, W. Yang, L. Bai, H. Sheng, L. Wang. F. Huang, J. Wen, D. Miller and Y. Zhao, Pressure-induced amorphization in single-crystal Ta2O5 nanowires: a kinetic mechanism and improved electrical conductivity, J. Am. Chem. Soc.135, 13947 (2013).[5] J. Zhu, J. L. Zhang, P. P. Kong, S. J. Zhang, X. H.Yu, J. L. Zhu, Q. Q. Liu, X. Li, R. C. Yu, R. Ahuja, W. G. Yang, G. Y. Shen, H. K. Mao, H. M. Weng, X. Dai, Z. Fang, Y. S. Zhao, C. Q. Jin, Superconductivity in topological insulator Sb2Te3 induced by pressure, Sci. Rep. 3, 2016 (2013)


[4] Q. Zeng, W. L. Mao, H. Sheng, Z. Zeng,Q. Hu,Y. Meng, H. Lou, F. Peng, W. Yang, S. V. Sinogeikin, and J. Jiang, The effect of composition on pressure-induced devitrification in metallic glasses, Appl. Phys. Lett. 102, 171905(2013)


[3] H. Jiang, R. Xu, C. C Chen, W. Yang, J. Fan, X. Tao, C. Song, Y. Kohmura, T. Xiao, Y. Wang, Y. Fei, T. Ishikawa, W. L. Mao, and J. Miao, Three-dimensional coherent x-ray diffraction imaging ofmolten iron in mantle olivine at nanoscale resolution, Phys. Rev. Lett. 110, 205501 (2013).


[2] L. Zhang, Y. Meng, P. Dera, W. Yang, W.L. Mao, and H. K. Mao, Single-crystal structure determination of (Mg,Fe)SiO3 postperovskite, PNAS 110, 6292-6295 (2013).


[1] W. Yang, X. Huang, R. Harder, J. N. Clark, I. K. Robinson, and H. K. Mao, Coherent diffraction imaging of nanoscale strain evolution in a single crystal under high pressure, Nat. Commun. 4, 1680 (2013).